ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,715 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  896 4.33
เตี้ย  643 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,327 6.41
ผอมและเตี้ย  368 1.78
อ้วนและเตี้ย  269 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,212 83.09 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $