ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,326 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,004 4.94
เตี้ย  677 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,342 6.60
ผอมและเตี้ย  353 1.74
อ้วนและเตี้ย  210 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,740 82.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $