ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,271 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,098 5.42
เตี้ย  831 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,231 6.07
ผอมและเตี้ย  543 2.68
อ้วนและเตี้ย  374 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,194 79.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $