ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,221 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,204 5.95
เตี้ย  603 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,693 8.37
ผอมและเตี้ย  441 2.18
อ้วนและเตี้ย  260 1.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,020 79.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $