ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,529 7.43
เตี้ย  1,011 4.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,374 6.67
ผอมและเตี้ย  676 3.28
อ้วนและเตี้ย  526 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,469 75.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $