ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,574 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,334 4.67
เตี้ย  921 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,238 7.83
ผอมและเตี้ย  560 1.96
อ้วนและเตี้ย  453 1.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,068 80.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $