ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,572 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,511 5.29
เตี้ย  963 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,962 6.87
ผอมและเตี้ย  548 1.92
อ้วนและเตี้ย  372 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,216 81.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $