ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,704 5.97
เตี้ย  1,195 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,992 6.98
ผอมและเตี้ย  811 2.84
อ้วนและเตี้ย  602 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,243 77.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $