ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,368 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,392 4.74
เตี้ย  879 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,819 6.19
ผอมและเตี้ย  609 2.07
อ้วนและเตี้ย  723 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,946 81.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $