ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  27,239 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,480 5.43
เตี้ย  821 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,079 7.63
ผอมและเตี้ย  533 1.96
อ้วนและเตี้ย  405 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,921 80.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $