ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,203 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,180 7.46
เตี้ย  1,486 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,203 7.54
ผอมและเตี้ย  894 3.06
อ้วนและเตี้ย  767 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,673 74.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $