ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,909 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,278 5.83
เตี้ย  756 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,532 6.99
ผอมและเตี้ย  498 2.27
อ้วนและเตี้ย  319 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,526 79.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $