ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,434 6.55
เตี้ย  843 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,607 7.34
ผอมและเตี้ย  459 2.10
อ้วนและเตี้ย  302 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,247 78.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $