ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,859 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,607 7.35
เตี้ย  1,020 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,747 7.99
ผอมและเตี้ย  589 2.69
อ้วนและเตี้ย  394 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,502 75.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $