ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,516 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,389 6.17
เตี้ย  822 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,629 7.23
ผอมและเตี้ย  487 2.16
อ้วนและเตี้ย  417 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,772 78.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $