ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,739 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,169 5.92
เตี้ย  627 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,609 8.15
ผอมและเตี้ย  362 1.83
อ้วนและเตี้ย  266 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,706 79.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $