ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,457 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,770 7.88
เตี้ย  1,054 4.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,659 7.39
ผอมและเตี้ย  616 2.74
อ้วนและเตี้ย  391 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,967 75.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $