ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,007 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,179 6.60
เตี้ย  1,710 5.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,385 10.26
ผอมและเตี้ย  1,248 3.78
อ้วนและเตี้ย  1,685 5.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,800 69.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $