ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  32,637 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,504 7.67
เตี้ย  1,853 5.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,971 9.10
ผอมและเตี้ย  1,396 4.28
อ้วนและเตี้ย  1,771 5.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,142 67.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $