ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,955 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,586 8.09
เตี้ย  1,891 5.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,653 8.30
ผอมและเตี้ย  1,139 3.56
อ้วนและเตี้ย  1,480 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,206 69.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $