ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,592 8.12
เตี้ย  1,889 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,656 8.32
ผอมและเตี้ย  1,143 3.58
อ้วนและเตี้ย  1,480 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,177 69.44 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $