ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,806 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,370 7.22
เตี้ย  1,645 5.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,235 9.86
ผอมและเตี้ย  1,123 3.42
อ้วนและเตี้ย  2,110 6.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,323 68.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $