ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  31,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,201 6.89
เตี้ย  1,446 4.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,964 12.40
ผอมและเตี้ย  926 2.90
อ้วนและเตี้ย  1,088 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,342 69.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $