ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,325 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,092 9.28
เตี้ย  2,003 6.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,350 10.05
ผอมและเตี้ย  1,197 3.59
อ้วนและเตี้ย  2,574 7.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,109 63.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $