ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,218 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  888 5.84
เตี้ย  444 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,031 6.77
ผอมและเตี้ย  260 1.71
อ้วนและเตี้ย  106 0.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,489 82.07 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $