ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,021 6.98
เตี้ย  493 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,123 7.67
ผอมและเตี้ย  320 2.19
อ้วนและเตี้ย  240 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,438 78.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $