ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,325 8.88
เตี้ย  636 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,271 8.52
ผอมและเตี้ย  347 2.33
อ้วนและเตี้ย  338 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,998 73.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $