ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,186 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,316 8.67
เตี้ย  695 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,219 8.03
ผอมและเตี้ย  328 2.16
อ้วนและเตี้ย  477 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,151 73.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $