ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  897 6.45
เตี้ย  475 3.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  963 6.92
ผอมและเตี้ย  280 2.01
อ้วนและเตี้ย  332 2.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,968 78.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $