ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,629 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,436 9.19
เตี้ย  774 4.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,111 7.11
ผอมและเตี้ย  571 3.65
อ้วนและเตี้ย  324 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,413 73.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $