ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,350 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,172 6.39
เตี้ย  603 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,676 9.13
ผอมและเตี้ย  345 1.88
อ้วนและเตี้ย  260 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,294 77.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $