ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,491 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,212 6.55
เตี้ย  573 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,577 8.53
ผอมและเตี้ย  423 2.29
อ้วนและเตี้ย  280 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,426 78.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $