ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,440 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,314 7.13
เตี้ย  731 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,585 8.60
ผอมและเตี้ย  502 2.72
อ้วนและเตี้ย  290 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,018 76.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $