ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,796 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,206 6.42
เตี้ย  718 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,332 7.09
ผอมและเตี้ย  506 2.69
อ้วนและเตี้ย  362 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,672 78.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $