ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  18,257 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,211 6.63
เตี้ย  498 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,712 9.38
ผอมและเตี้ย  336 1.84
อ้วนและเตี้ย  328 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,172 77.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $