ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,946 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,407 7.43
เตี้ย  795 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,507 7.95
ผอมและเตี้ย  483 2.55
อ้วนและเตี้ย  454 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,300 75.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $