ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,442 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,192 5.31
เตี้ย  671 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,553 6.92
ผอมและเตี้ย  464 2.07
อ้วนและเตี้ย  378 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,184 81.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $