ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,242 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,305 5.87
เตี้ย  786 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,538 6.91
ผอมและเตี้ย  475 2.14
อ้วนและเตี้ย  388 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,750 79.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $