ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,766 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,287 5.91
เตี้ย  773 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,512 6.95
ผอมและเตี้ย  467 2.15
อ้วนและเตี้ย  386 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,341 79.67 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $