ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,086 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,143 5.69
เตี้ย  727 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,443 7.18
ผอมและเตี้ย  413 2.06
อ้วนและเตี้ย  357 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,003 79.67 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $