ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,631 7.41
เตี้ย  1,107 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,560 7.08
ผอมและเตี้ย  685 3.11
อ้วนและเตี้ย  461 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,577 75.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $