ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,880 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,610 7.36
เตี้ย  1,086 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,560 7.13
ผอมและเตี้ย  673 3.08
อ้วนและเตี้ย  454 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,497 75.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $