ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,486 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,348 5.99
เตี้ย  1,014 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,600 7.12
ผอมและเตี้ย  767 3.41
อ้วนและเตี้ย  663 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,094 76.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $