ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  21,734 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,218 5.60
เตี้ย  696 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,643 7.56
ผอมและเตี้ย  551 2.54
อ้วนและเตี้ย  441 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,185 79.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $