ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,556 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,580 7.00
เตี้ย  1,093 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,534 6.80
ผอมและเตี้ย  1,016 4.50
อ้วนและเตี้ย  1,036 4.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,297 72.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $