ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,251 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,148 7.10
เตี้ย  1,374 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,371 7.84
ผอมและเตี้ย  1,004 3.32
อ้วนและเตี้ย  878 2.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,476 74.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $