ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,552 7.18
เตี้ย  1,787 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,696 7.59
ผอมและเตี้ย  838 2.36
อ้วนและเตี้ย  1,129 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,517 74.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $