ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,203 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  787 5.96
เตี้ย  508 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  877 6.64
ผอมและเตี้ย  265 2.01
อ้วนและเตี้ย  256 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,510 79.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $