ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,962 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,809 7.60
เตี้ย  2,127 5.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,108 8.41
ผอมและเตี้ย  1,400 3.79
อ้วนและเตี้ย  1,243 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,275 71.09 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $