ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,895 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,508 5.61
เตี้ย  690 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,001 7.44
ผอมและเตี้ย  405 1.51
อ้วนและเตี้ย  322 1.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,969 81.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $