ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,818 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,600 5.97
เตี้ย  823 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,909 7.12
ผอมและเตี้ย  499 1.86
อ้วนและเตี้ย  336 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,651 80.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $