ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,777 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,981 7.40
เตี้ย  1,117 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,029 7.58
ผอมและเตี้ย  669 2.50
อ้วนและเตี้ย  557 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,424 76.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $