ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,202 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,502 5.52
เตี้ย  894 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,743 6.41
ผอมและเตี้ย  783 2.88
อ้วนและเตี้ย  545 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,735 79.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $