ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,188 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,471 5.62
เตี้ย  689 2.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,157 8.24
ผอมและเตี้ย  463 1.77
อ้วนและเตี้ย  211 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,197 80.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $